Etisk position - Lindhardt og Ringhof Uddannelse+

Som en del af Lindhardt og Ringhof Uddannelse, der blandt andet rummer forlagene Alinea, Praxis og Akademisk Forlag, og som en del af mediehuset Egmont, har Lindhardt og Ringhof Uddannelse+ høje forretningsetiske standarder. Vi handler med ansvarlighed, integritet og respekt i alle vores forretningsaktiviteter. Egmont har tilsluttet sig FN’s Global Compact, og de ti principper er integreret i Egmonts adfærdskodeks (”Code of Conduct”), som gælder for alle Egmont-selskaber, leverandører samt relevante forretningspartnere. Egmont har hertil udarbejdet en politik for forretningsetik, som gælder for alle Egmont-selskaber. 

I Lindhardt og Ringhof Uddannelse+ arbejder vi aktivt med eksterne samarbejder om bl.a. udvikling af læremidler, -platforme og -koncepter til undervisning på alle niveauer, og i forlængelse heraf marketing og kommunikation af samarbejdet og materialet hvor relevant. I denne relation indgår Lindhardt og Ringhof Uddannelse+ som strategisk samarbejdspartner med fagfaglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer samt kendskab til målgruppen. Uanset hvilket medie og format samarbejdet har som output, er det vores partneres stemme, der giver projektet retningen og mål, med Lindhardt og Ringhof Uddannelse+ som aktiv sparringspartner og medspiller. Denne type samarbejde fordrer en særlig opmærksomhed på forretningsetik for Lindhardt og Ringhof Uddannelse+ ift. hvordan samarbejdet konkret omsættes i undervisningsmaterialet og hvordan dette italesættes overfor omverdenen. 

Lindhardt og Ringhof Uddannelse+ ser det som en del af sin rolle at indgå i det demokratiske samfund, og kan i forlængelse heraf udvikle læremidler og andet i samarbejde med alle lovlige institutioner, foreninger, virksomheder, mv. I alle samarbejder er det Lindhardt og Ringhof Uddannelse+’ rolle og forpligtelse at varetage fagfaglig integritet, tilstræbt objektivitet og balance i undervisningsmaterialet ift. indhold, pædagogiske og didaktiske greb, m.v. og generelt leve op til gængse standarder ift. hvad et godt undervisningsmateriale er. Dette redaktionelle ansvar sikres endvidere ved i vidt omfang at benytte eksterne konsulenter med eksperterfaring inden for emnet mhp. vurdering af fakta, balanceret fremstilling af emnet og evt. bias. Det er dog altid læreren, og dennes faglighed, kompetence og erfaring, der faktisk bringer materialet i spil ift. den specifikke undervisningssituation og elevsammensætning. 

Lindhardt og Ringhof Uddannelse+, og de undervisningsmaterialer og andet vi medvirker til at udvikle, udviser respekt for menneskers identitet, privatliv, race, nationalitet og livssyn. Lindhardt og Ringhof Uddannelse+ støtter op om Børnekonventionen, og forpligter sig på at leve op til konventionens ord og hensigter i udviklingen af læremidler og andet. 

Lindhardt og Ringhof Uddannelse+ afgør selv, hvilke samarbejdsrelationer vi ønsker at indgå i og vil altid afvise af indgå i samarbejde med eksterne parter, der ikke skønnes at leve op til Lindhardt og Ringhof Uddannelse+´ forretningsetik, som kan svække tilliden til den Lindhardt og Ringhof Uddannelse+’ fagfaglige integritet eller på anden vis ikke er forenelig med Lindhardt og Ringhof Uddannelse+’ vision og mission. Dette være sig f.eks. ønske om materialer der driver spot med, håner, fornedrer, udskammer, diskriminerer, mv. andre mennesker uanset etnicitet, tro, seksuel observans, og lignende. Lindhardt og Ringhof Uddannelse+ giver aldrig tilsagn om redaktionel modydelse der går på kompromis med de forretningsetiske standarder for økonomi eller lignende. 

Lindhardt og Ringhof Uddannelse+ er garant for fuld transparens omkring afsender af materialet, afsenders position og ambition med materialet, og konteksten som materialet tænkes at indgå i. Lindhardt og Ringhof Uddannelse+ har ikke nogen egen holdning, observans eller lignende ud over at stå vagt om det gode undervisningsmateriale - dets korrekthed, lødighed, integritet og balance. 

Lindhardt og Ringhof Uddannelse+ anerkender, at trods overholdelse af de forretningsetiske standarder kan et udgivet undervisningsmateriale opfattes som et partsindlæg, og dermed give anledning til debat og kritik. I disse tilfælde vil Lindhardt og Ringhof Uddannelse+ sammen med samarbejdspartneren og eventuelt eksterne konsulenter inden for emnet genbesøge undervisningsmaterialet ud fra de anførte kritikpunkter, og om nødvendigt præcisere, tilrette eller ændre i dette i rimeligt omfang ift. en ambition om det gode undervisningsmateriale. Urigtige oplysninger rettes så hurtigt som muligt. Lindhardt og Ringhof Uddannelse+’ redaktører, forfattere, mv. skal kontinuerligt værne om deres fagfaglige integritet og professionelle virke for at kunne optræde frit og uafhængigt i forhold til kunden, interessenter og aktører, som vil øve indflydelse på undervisningsmaterialets indhold i henhold til det gode undervisningsmateriale. 

Lindhardt og Ringhof Uddannelse+ og partneren kan såfremt det ønskes indgå samarbejde omkring kommunikation og marketing af det udviklede læremiddel, -platform og -koncept. Lindhardt og Ringhof Uddannelse+ arbejder i henhold til Markedsføringsloven, og såfremt Lindhardt og Ringhof Uddannelse+ eller andre af Lindhardt & Ringhof Uddannelses kanaler anvendes i markedsføring af produkter, skal det klart fremgå af materialet, at Lindhardt og Ringhof Uddannelse+ er samarbejdspartner og medproducent på produktet. Lindhardt & Ringhof Uddannelses kanaler vil altid være underlagt redaktionel frihed og selvstændig planlægning. Såfremt der indgås aftaler om PR-indsats, er partneren talsperson om emnet, mens Lindhardt og Ringhof Uddannelse+ kan udtale sig om det fagfaglige. 

LRU PLUS Logo